Általános szerződési feltételek

Kérem, amennyiben igénybe szeretné venni szoláltatásomat, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A jelen általános szerződési feltételeket  képviseli

Péter Zoltánné egyéni vállalkozó
2400 Dunaújváros, Hold utca 8. 1/3.
Adószám : 68792105-1-27
Nyilvántartási szám: 52259982
Telefon: +36 702500-173
E-mail: info@webdesignrad.com .

A vállalkozó weboldal és animált banner tervezésével és fejlesztésével foglalkozik. Szerződés nyelve: magyar, a megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik.
Honlap: www.webdesignroad.com

1. Árajánlatkérés

A megrendelő árajánlatkérését levélben, telefonon, vagy elektronikus úton juttathatja el a vállalkozóhoz. Az árajánlatkérés akkor érvényes, ha pontosan tartalmazza a megrendelt terméket vagy szolgáltatást, és az alkalmazni kívánt funkciókat. Az árajánlatkérés nem minősül szerződésnek.
Árajánlatkérés feldolgozása hétköznapokon történik.

2. Visszaigazolás

A vállalkozó az árajánlatát maximum három munkanapon belül levélben, vagy elektronikus úton visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a szolgáltatás vagy a megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, egységárát, a beazonosításához szükséges adatokat, valamint a szolgáltatás vagy az elkészítendő termék elkészítési határidejét.

Amennyiben a megrendelőnek a termékkel kapcsolatos speciális igényei vannak, a visszaigazolás tartalmazza a vállalkozó válaszát, hogy az igényeket teljesíteni tudja-e. A vállalkozó a visszaigazolással egyidejűleg elküldi a megrendelő részére a szerződési feltételeket is.

A megrendelő a visszaigazolástól számított öt munkanapon belül jogosult a vállalkozóhoz levélben vagy elektronikus úton küldött levében kérését megerősíteni, majd szerződéskötési szándékát jelezni.  A határidő lejárta után az árajánlat érvényét veszíti.

3. Szerződés megkötése

A felek szerződést kötnek, ha az árajánlatkérő elfogadja a vállalkozó ajánlatát, és ezt a megküldött szerződés aláírásával is igazolja. A szerződés létrejötte, annak aláírásának napja.

4. Alakiságok

A felek között szerződés, illetve bármiféle megállapodás csak levélben vagy elektronikus úton történhet. Levélben vagy elektronikus úton történhet a szerződés, illetve bármiféle megállapodás módosítása is. A szóban kötött szerződés vagy megállapodás nem érvényes, arra a felek jogot nem alapíthatnak, és az alapján kötelezettségek sem keletkeznek.

Tervezési alakiságok:

Áraim bruttó árak, és minden esetben a kész tartalmak publikálható formátumú átadására vonatkoznak. Amennyiben megrendelő célzott grafikai előkészítő szoftverekkel feldolgozható állományokat kér – azaz forrásfile-t, pl. psd, ai, arra előzetes jelzést követően, egyedileg megállapított felár megfizetése mellett van lehetőség. Ilyen irányú igényét megrendelő a teljesítés ideje előtt, vagy alatt jelezheti.

5. Adatkezelés

A megrendelő hozzájárul, hogy a vállalkozó a személyes adatait a nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében – a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett – kezelje.

6. Teljesítés helye

A teljesítés helye a vállalkozó székhelye.  A megrendelő a terméket a vállalkozó székhelyéről elektronikus úton juttatja el, teszi elérhetővé.

7. Teljesítés ideje

A munka kezdete a szerződés létrejöttétől, és meghatározott előleg befizetésétől, a vállalt anyag teljes (tartalom, képi anyag, tárhely adatok) vállalkozó részére történő átadásától számított.

A megrendelő köteles minden olyan információt és tartalmat (képi elemek, szövegek, logók, stb.) vállalkozó rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatás elvégzéséhez illetve a megrendelt termék elkészítéséhez szükséges.

Amennyiben megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat a megrendelő viseli.

A teljesítés ideje a szerződésben meghatározott időpont. Ha a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a vállalkozó a teljesítés időpontjához képest korábban is teljesíthet, ez esetben ez a nap a teljesítés napja. A megrendelő visszajelzését igénylő munkafázisoknál 3 munkanap áll rendelkezésre a visszajelzésre, ennek elmulasztása esetén a vállalkozó az adott munkafázist elfogadottnak tekinti.

A szolgáltatás illetve a megrendelt termék átvétele során a megrendelő köteles az átvett terméket illetve szolgáltatás minőségét ellenőrizni. Az átvételt követően nem élhet kifogással amiatt, hogy az átvett termék nem volt megfelelő mennyiségű-minőségű.

A vállalkozó a termék átadása során átadja a termékhez szükséges belépési adatokat. A megrendelő köteles ellenőrizni átvétel után a kért terméket vagy szolgáltatást, majd visszajelezni elfogadását. Elfogadott átvétel után panasszal nem élhet.

8. Számlázás

A vállalkozó a számlát a termék elfogadása esetén a vételár kifizetése után állítja ki, és küldi meg a megrendelő székhelyére, vagy az általa megadott telephelyre. A vállalkozó elektronikusan is megküldheti a számlát, ha erre a megrendelő külön írásban kéri.

9. Fizetési határidő

A felek közötti egyéb megállapodás hiányában a fizetési határidő a számla kiállításától számított 8. nap.

10. Fizetés

A számla összege a szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlájára és határidőre történő utalással fizethető ki. A fizetés akkor, illetve azon a napon tekinthető megtörténtnek, ha a számla összege a vállalkozó részére a bankszámláján megjelenik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a munka és a szolgáltatás ellenértékének késedelmes megfizetése esetén a Fejlesztő jogosult a szolgáltatást felmondani,  illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv szerint késedelmi kamatot felszámolni. Amennyiben a Megrendelő a kitűzött határidőn belül nem fizet, úgy a Fejlesztő jogosult a szerződéstől elállni végrehajtási eljárást kezdeményezni.

11. Tulajdonjog fenntartás, szerzői jogok

A megrendelő az esetlegesen korábban átadott látványterveket sem átadás előtt, sem azt követően nem használhatja fel. A megrendelő csak a véglegesen átadott anyagokat használhatja fel.

A vállalkozó a díjának teljes összegű kifizetéséig a terméken illetve bármely azzal kapcsolatos anyagon a vállalkozó a tulajdonjogát fenntartja, az a tulajdonát illetve szellemi termékét képezi.

A vállalkozó által készített munkák illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott látványtervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a megrendelőt kizárólag a
vállalkozó által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg.

12. Kapcsolattartás, kézbesítési vélelem

A megrendelő vállalja, hogy kapcsolatot tart a vállalkozóval, vagy amennyiben ő nem képes erre, biztosít egy kapcsolattartót a gyors ügyintézés támogatására. A feleknek az egymással közlendő nyilatkozatukat egymás email címre kell küldeniük.

13. Mögöttes jogszabályok

A megrendelésben, a visszaigazolásban, a szerződésben és a felek egyéb írásos megállapodásaiban, valamint a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

14. A jogviták rendezése

A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

15. Az általános szerződési feltételek módosítása

A vállalkozó az általános szerződési feltételeket a megrendelők értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a módosítást a megrendelő nem fogadja el, köteles az értesítéstől számított 15 napon belül ezt írásban jelezni a vállalkozónak. A módosítást el nem fogadó megrendelővel a teljesítésig a módosítást megelőző általános szerződési feltételek érvényesek.

16. Az általános szerződési feltételek hatálya

A jelen általános szerződési feltételek 2018. március 5-én lépnek hatályba, és a visszavonásig érvényesek.
Dunaújváros, 2018. március 5.